SERVICEVOORWAARDEN PROFESSIONAL EDUCATOR PORTAL

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2013

Deze servicevoorwaarden ("voorwaarden") regelen uw toegang tot en gebruik van de e maildiscussiegroepen, blogs, lijsten, websites en andere elektronische forums (gezamenlijk de "services") van het Professional Educator Portal ("PE Portal") van Water Pik, Inc ("Water Pik") en alle community's, gegevens, tekst, afbeeldingen en andere materialen die worden geüpload, gedownload of weergegeven in de services (gezamenlijk de "inhoud"). Uw toegang tot en gebruik van de services zijn afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Wanneer u toegang hebt tot, of gebruikmaakt van de services, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

BASISVOORWAARDEN

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de services, voor alle inhoud die u op de services plaatst en voor alle gevolgen daarvan. De inhoud die u indient, plaatst of weergeeft, kan door andere gebruikers van de services worden bekeken. Zorg dat u alleen inhoud verstrekt die u onder deze voorwaarden met een gerust hart met anderen kunt delen.

U mag de services niet gebruiken als u op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten of een andere relevante jurisdictie bent uitgesloten van het ontvangen van dergelijke services. U mag de services uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en met alle relevante lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

De services zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en aard van de services kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Daarnaast kan Water Pik (permanent of tijdelijk) stoppen met het aanbieden van de services (of eventuele functies binnen de services) aan u of aan gebruikers over het algemeen en wordt u daarvan mogelijk niet van tevoren in kennis gesteld. We behouden ons bovendien het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u beperkingen op te leggen op het gebruik van deze services.

DOEL VAN DE SERVICES EN VERBOD OP RECLAME EN ANDERE TOEPASSINGEN

De services zijn bedoeld voor professioneel gebruik in verband met uw rol als Professional Educator ("PE"). U mag de services niet gebruiken om inhoud te plaatsen of te verzenden die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, of die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op privacy- of publiciteitsrechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend is.

U mag de services niet gebruiken om advertenties, promotieacties of ongevraagde commerciële e-mail ("spam") te plaatsen.

MEDEDINGINGSRECHT

Het mededingingsrecht van de Verenigde Staten verbiedt over het algemeen elke overeenkomst of afspraak die in strijd is met het recht en de verplichting van concurrenten om een onafhankelijk zakelijk oordeel te vellen bij de prijsstelling van hun producten of diensten, bij de omgang met hun klanten en leveranciers en bij de keuze van de markten waarop zij concurreren. U mag geen inhoud op de services plaatsen met betrekking tot marktaandelen, salarissen, kosten, verkoopregio's of winstmarges. Deze verklaring verleent u specifieke wettelijke rechten. U hebt mogelijk ook nog andere rechten. Deze rechten en voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de wet in het land waarin u woonachtig bent.

PRIVACY

Lees het privacybeleid voor onze PE Portal, dat uw gebruik van de PE Portal van Water Pik bepaalt, om inzicht te krijgen in onze privacypraktijken.

DEELNAME AAN FORUM

Water Pik kan bulletinboards, blogs of chatrooms aanbieden op het PE Portal. Alle persoonlijke gegevens die u op een dergelijk forum indient, mogen worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die deze forums bezoeken en mogen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Water Pik is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u op deze forums plaatst.

REGISTRATIE

Voor het gebruik van het PE Portal is registratie, aanmelding en instemming met deze servicevoorwaarden vereist. Water Pik verwerkt alle van u ontvangen informatie in overeenstemming met het privacybeleid van onze PE Portal.

Wanneer u zich registreert, wordt u ook gevraagd om uw persoonsgegevens in te voeren. Wij kunnen weigeren u een bepaalde gebruikersnaam of e-mailadres toe te kennen en u mag ook geen gebruik maken van een gebruikersnaam of e-mailadres dat al door iemand anders wordt gebruikt, waarmee u zich voordoet als iemand anders, dat toebehoort aan iemand anders (zonder zijn of haar voorafgaande toestemming), dat het intellectuele eigendom of andere rechten van iemand anders schendt, dat vulgair of anderszins aanstootgevend is, of dat wij om een andere reden naar eigen goeddunken afkeuren.

Met het oog op uw gebruik van het PE Portal gaat u ermee akkoord dat alle informatie in uw profiel nauwkeurig, juist, actueel en volledig is. Water Pik kan uw account beëindigen als blijkt dat verstrekte informatie onnauwkeurig, onjuist, verouderd of onvolledig is.

UW ACCOUNT

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account en computer. U accepteert als enige de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account en wachtwoord plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de services en voor alle activiteiten of handelingen die onder uw wachtwoord plaatsvinden. Water Pik kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade wanneer u niet aan bovenstaande eisen voldoet.

INHOUD IN DE SERVICES

Alle inhoud, of deze nu publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. De inhoud die via de services wordt geplaatst, wordt mogelijk niet door ons gecontroleerd of beheerd. We nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. Elk gebruik van of vertrouwen op inhoud of materialen die via de services zijn geplaatst of door u via de services zijn verkregen, is voor uw eigen risico.

Wij onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen en garanderen niet de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud of berichten die via de services zijn geplaatst en onderschrijven geen meningen die via de services worden geuit. U begrijpt dat u door gebruik te maken van de services kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, schadelijk, onnauwkeurig of anderszins ongepast kan zijn, of in sommige gevallen berichten die onder de verkeerde kop zijn geplaatst of anderszins misleidend zijn. Water Pik is in geen geval aansprakelijk voor enige inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten of omissies in inhoud, ofwel verlies of schade van welke aard dan ook, opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, via e-mail of anderszins is verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de services of elders is uitgezonden.

UW RECHTEN

U behoudt uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de services. Door het indienen, plaatsen of weergeven van inhoud op of via de services verleent u Water Pik een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie) om dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren in alle media en via alle (momenteel bekende of in de toekomst ontwikkelde) distributiemethoden.

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de services, voor alle inhoud die u aanbiedt en voor alle gevolgen daarvan, inclusief het gebruik van uw inhoud door andere gebruikers en onze externe partners. U begrijpt dat uw inhoud kan worden heruitgezonden. Als u niet het recht hebt om inhoud voor dergelijk gebruik in te dienen, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Water Pik is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebruik van uw inhoud door Water Pik in overeenstemming met deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten op inhoud die u indient toe te kennen.

RECHTEN VAN WATER PIK

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de services (met uitzondering van de door gebruikers ingediende inhoud) zijn en blijven exclusief eigendom van Water Pik en haar licentiegevers. De services worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van de Verenigde Staten. Niets in de voorwaarden geeft u het recht om de naam Water Pik of handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van Water Pik te gebruiken.

BEPERKINGEN OP DE INHOUD EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om inhoud uit de services te verwijderen, te weigeren om inhoud te verspreiden en accounts van gebruikers op te zeggen. We behouden ons ook het recht voor om toegang te verkrijgen tot informatie, deze te lezen, op te slaan en openbaar te maken wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om (i) te voldoen aan relevante wetgeving, regelgeving, gerechtelijke procedures of verzoeken van de overheid, (ii) de voorwaarden te handhaven, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen hiervan, (iii) fraude, veiligheidslekken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) de rechten, het eigendom of de veiligheid van Water Pik, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

GEDRAGSREGELS

Door deel te nemen aan het PE Portal gaat u ermee akkoord dat u geen inhoud (inclusief tekst, koppelingen, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie) zult uploaden, plaatsen of op een andere manier zult overdragen die:

 1. niet in overeenstemming is met het toelaatbare gebruik zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden;
 2. inhoud bevat die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, godslasterlijk, seksueel expliciet, obsceen, racistisch of etnisch beledigend of anderszins aanstootgevend is;
 3. inbreuk pleegt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van partijen.
 4. Hiertoe behoort reclame of promotie, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van ongeoorloofde aanbiedingen, inclusief het aanzetten tot rechtszaken. Koppelingen naar commerciële websites worden niet beschouwd als ongeoorloofde aanbieding, tenzij de koppeling of de inhoud van de website lijkt te zijn bedoeld als aanbiedingsmiddel zoals naar eigen goeddunken door Water Pik is vastgesteld;
 5. softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computercode bevat, of bestanden die zijn ontworpen om de werking van software of hardware te verstoren, te schaden of te beperken;
 6. zonder toestemming van de relevante partijen niet-openbare gegevens over Water Pik of enig ander bedrijf of persoon verstrekt. Hiertoe behoort ook het verstrekken van de namen en toestelnummers van medewerkers van Water Pik en deelnemers aan het PE Portal;
 7. doelbewust de werking van het PE Portal belemmert, zonder beperking, via mail bombing, news bombing, andere floodingtechnieken, opzettelijke pogingen om een systeem te overbelasten en uitzendaanvallen, of pogingen om het blokkeren van berichten te omzeilen;
 8. zich voordoet als enig persoon of entiteit, inclusief een werknemer van Water Pik, of een kop van een TCP-IP-pakket, e-mailkop of deel van een berichtkop vervalst. Dit verbod geldt niet voor het gebruik van aliassen of anonieme remailing;
 9. een andere gebruiker van het PE Portal van Water Pik aanvalt of beledigt;
 10. illegale activiteiten voorstelt of aanmoedigt. Gebruik het PE Portal niet op een wijze die in strijd is met het Federale Amerikaanse mededingingsrecht of de wetten van Amerikaanse staten of andere wetten met betrekking tot concurrentie of handel. Bespreek of gebruik het PE Portal niet om (te proberen) afspraken te maken of overeenkomsten te sluiten tussen feitelijke of potentiële concurrenten met betrekking tot prijzen, verkoopvoorwaarden, distributievoorwaarden, productievolume, verkoopregio's, klanten, kredietvoorwaarden of marketingpraktijken. Plaats geen informatie over biedingen of voornemens om een bod uit te brengen op bepaalde kansen, marktaandelen, salarissen, kosten, winstmarges of enig ander onderwerp, dat een negatieve invloed zou kunnen hebben op concurrentie of handel of inbreuk zou kunnen maken op de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast mag u het PE Portal niet gebruiken om aan te zetten tot het niet aanschaffen van materialen, producten, services of andere benodigdheden van een leverancier of verkoper of het geen zaken doen met een leverancier of verkoper, of om dit met anderen overeen te komen; of
 11. inbreuk maakt op de Amerikaanse exportwetgeving, inclusief zonder beperking de Export Administration Act en de Export Regulations van het Amerikaanse ministerie van handel.

AUTEURSRECHTENBELEID

Alle inhoud op deze site, zoals foto's, tekeningen, tekst, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads, gegevenscompilaties, broncodes, scripts en software, is eigendom van Water Pik of haar inhoudleveranciers en wordt beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht. De verzameling, compilatie, samenstelling en indeling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Water Pik en wordt beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE WORDT DOOR WATER PIK IN ONGEWIJZIGDE VORM, MET ALLE FOUTEN EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID AANGEBODEN. WATER PIK GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE GEGEVENS, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN, PRODUCTBESCHRIJVINGEN, BESCHREVEN TOEPASSINGEN VAN PRODUCTEN, ZELFHULP OF INSTALLATIEGIDSEN OP DEZE SITE. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS.

Wij bieden geen garantie dat de services aan uw eisen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zijn. Advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Water Pik of via de services, zal in geen enkel geval leiden tot enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk is opgenomen.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

Koppelingen vanaf een website van Water Pik naar andere websites worden uitsluitend als service aan u aangeboden. Als u een site van Water Pik verlaat via een koppeling, dient u zich ervan bewust te zijn dat de inhoud van de desbetreffende site van derden niet door Water Pik wordt aangeboden of onderschreven en dat Water Pik de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen voor dergelijke sites niet heeft gecontroleerd of goedgekeurd. Water Pik houdt geen toezicht op, doet geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor sites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot producten of diensten die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld voor aankoop via dergelijke sites.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING ZIJN WATER PIK EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, BEAMBTEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VOORTKOMEND UIT (i) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF HET NIET HEBBEN VAN TOEGANG TOT, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES; (ii) ENIG GEDRAG OF ENIGE INHOUD VAN DERDEN IN DE SERVICES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ENIGE VAN DE SERVICES VERKREGEN INHOUD, EN (iv) ONBEVOEGDE TOEGANG, ONBEVOEGD GEBRUIK OF ONBEVOEGDE VERANDERING VAN UW TRANSMISSIES OF INHOUD, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN, EN ONGEACHT OF WATER PIK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS NIET ALS EEN RECHTSMIDDEL DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN, NIET AAN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN KON VOLDOEN.

ONTHEFFING EN SCHEIDBAARHEID

Het niet handhaven door Water Pik van enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Door de PE Portal of andere websites te bezoeken die worden beheerd door Water Pik, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Colorado bepalend zijn voor deze algemene voorwaarden, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten, en voor alle claims of geschillen die kunnen ontstaan tussen u en Water Pik als gevolg van uw gebruik van dergelijke sites.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en het privacybeleid van onze PE Portal (pe.waterpik.nl/home/privacypolicy) vormen de volledige en enige overeenkomst tussen Water Pik en u met betrekking tot de services, en deze voorwaarden komen in de plaats van en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Water Pik en u met betrekking tot de services.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien. De meest actuele versie is altijd te vinden op pe.waterpik.nl. Door de services te blijven raadplegen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden.